{Programy Europejskie}

Olympus Education uczestniczy i wdraża programy edukacyjne Komisji Europejskiej. Większość programów Olympus Education została zrealizowana przy wsparciu programu Erasmus.

Rejestr Unii Europejskiej – Erasmus+
Program Olympus Education PIC numer 917281568

Poniżej znajduje się krótka informacja o programie Erasmus i Kluczowym Działaniu 1: mobilność edukacyjna osób.

Erasmus - wzbogaca życie, otwiera umysły od 30 lat

Erasmus + to unijny program finansowania edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus + łączy poprzednie programy finansowania w sektorze edukacyjnym, w tym program uczenia się przez całe życie (Comenius, Leonardo, Erasmus, Grundtvig i programy międzysektorowe), program "Młodzież w działaniu" i pięć programów współpracy międzynarodowej (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program współpracy z krajami uprzemysłowionymi).

Erasmus + ma trzy główne cele: dwie trzecie budżetu przeznaczono na możliwości uczenia się za granicą dla osób indywidualnych w UE i poza nią; pozostałe wspierają partnerstwa między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także reformy mające na celu modernizację edukacji i szkoleń oraz promowanie innowacyjności, przedsiębiorczości i możliwości zatrudnienia.

Co wspiera Erasmus +?

Erasmus + ma na celu podniesienie jakości i znaczenia posiadanych kwalifikacji i umiejętności. Erasmus + jest otwarty na studentów, nauczycieli, uczniów, wolontariuszy, liderów młodzieżowych i osób pracujących w sporcie amatorskim. Zapewnia również finansowanie partnerstw między instytucjami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także wsparcie reform w państwach członkowskich w celu modernizacji edukacji i szkoleń oraz promowania innowacyjności, przedsiębiorczości i możliwości zatrudnienia. Erasmus + przyczynia się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu, pomagając w rozwiązywaniu transgranicznych zagrożeń, takich jak ustawianie meczów i doping.

Kraje UE stworzyły w ciągu ostatnich 25 lat nowe pokolenie studentów, "Erasmus Generation", posiadające silne umiejętności międzykulturowe, mające styczność z różnymi kulturami, a zatem chętniej podejmujące pracę za granicą i przystosowujące się do nowych środowisk. Program Erasmus + ma silny wymiar międzynarodowy, oferując studentom i pracownikom z całego świata nowe możliwości. Program Erasmus + przewiduje także specjalne fundusze dla studentów niepełnosprawnych / o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Ten wymiar społeczny Programu jest również bardzo ważny, ponieważ wiele talentów na rynku pracy, bez odpowiedniego wsparcia, może zostać bezpowrotnie zmarnowanych.

Kluczowe działanie 1: Mobilność edukacyjna osób

Kluczowe działanie 1: jest połączeniem zdecentralizowanych projektów prowadzonych przez agencje krajowe i scentralizowanych działań zarządzanych przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej.

Jakie są możliwości?

  • Okres studiów lub praktyki zawodowe dla studentów w szkolnictwie wyższym
  • Staże zawodowe dla stażystów i uczniów w początkowym szkoleniu zawodowym
  • Wymiany młodzieżowe
  • Działania w ramach wolontariatu europejskiego
  • Rozwój zawodowy i szkolenia dla pracowników wszystkich sektorów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą.

KA1: Międzynarodowa mobilność punktów

Systemy mobilności pomiędzy europejskimi i pozaeuropejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego (HEI)

Zawierając porozumienie międzyinstytucjonalne, instytucje z krajów partnerskich i krajów programu mogą wysyłać studentów wszystkich trzech cykli (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie) do mobilności krótkoterminowej (do 12 miesięcy) do instytucji w krajach uczestniczących w programie lub krajach partnerskich.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich i krajów uczestniczących w programie International Credit Mobility muszą uznawać punkty uzyskane przez studentów w UE lub w kraju partnerskim. Te punkty liczą się do ocen w rdzennej placówce. Pracownicy mogą również otrzymywać dotacje na zadania dydaktyczne lub szkoleniowe (od 5 dni do 2 miesięcy) na uczelniach europejskich lub w kraju partnerskim HEI.